VANDAAG NOG EEN DAKSPECIALIST IN HUIS?

Dakservice van Heijst B.V., een familiebedrijf met meer dan 25 jaar ervaring!

Onze algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden zijn voor ieder bedrijf van belang om voor alle betrokken partijen de zaken duidelijk op papier te hebben.

De filosofie van Dakservice van Heijst is echter dat wij ervanuit gaan dat wij en onze klanten zich nooit hoeven te beroepen op onze voorwaarden. Wij staan ervoor dat we samen overal in goed overleg uit kunnen komen !

Algemene Voorwaarden
Dakservice van Heijst BV – Verzorgt het onderhoud van daken door reparaties of plaatsen van nieuwe daken. 

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van Dakservice van Heijst BV


Artikel 1.     Definities
1.1.    Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.2.    Dakservice van Heijst BV, gevestigd aan Dokter Willemsstraat 29 te Maren-Kessel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87303558 ook te vinden op: www.dakservicevanheijst.nl.
1.3.     Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
1.4.    Dienst(en): dienst(en) zoals beschreven in de Overeenkomst. Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.
1.5.     Producten: alle producten zoals beschreven in de overeenkomst.
1.6.     Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
1.7.     Offerte: een schriftelijk aanbod van Dakservice van Heijst BV .
1.8.     Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met Dakservice van Heijst BV een Overeenkomst heeft gesloten.
1.9.     Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven binnen 7 dagen na in kennisstelling.
1.10.    Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Dakservice van Heijst BV zijn Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
1.11.    Partij(en): Dakservice van Heijst BV en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.
1.12.    Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
1.13.    Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.
1.14.    Zakelijke Klant: de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2.     Toepasselijkheid en interpretatie
2.1.     De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Dakservice van Heijst BV, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Dakservice van Heijst BV heeft aanvaard.
2.2.     De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3.     Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
2.4.     Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3.      Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1.     Alle Offertes en andere aanbiedingen van Dakservice van Heijst BV zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 30 dagen.
3.2.     De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de Offerte van Dakservice van Heijst BV en het voldoen aan de daarbij door Dakservice van Heijst BV gestelde voorwaarden. Indien Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dakservice van Heijst BVr onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3.3.     Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 4.     Uitvoering van de Overeenkomst
4.1.     Dakservice van Heijst BV zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start dakspecialist Geller direct met de uitvoering van de Overeenkomst.
4.2.     Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt Dakservice van Heijst BV Opdrachtgever daarvan in kennis. Zakelijke klant wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum. Consument krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
4.3.     Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door Dakservice van Heijst BV te leveren Diensten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
4.4.     Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dakservice van Heijst BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Dakservice van Heijst BV worden verstrekt.
4.5.     Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Dakservice van Heijst BV het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.
4.6.     Dakservice van Heijst BV is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.

Artikel 5.     Duur en einde van de Overeenkomst
5.1.      De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de Diensten.
5.2.     Consument kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Indien er sprake is van een looptijd van maximaal een jaar bestaat deze mogelijkheid pas na het einde van de looptijd van de Overeenkomst.
5.3.     Zakelijke Klant kan de Overeenkomst tussentijds niet opzeggen.
5.4.     In geval van opzegging zal Opdrachtgever het volledige bedrag moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor Dakservice van Heijst BV uit de opzegging voortvloeien. Dakservice van Heijst BV zal het reeds voltooide werk dan opleveren. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door Dakservice van Heijst BV te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichten arbeid en de winst die Dakservice van Heijst BV over het gehele werk zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.
5.5.     Dakservice van Heijst BV mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien:
·  Opdrachtgever failliet is verklaard;
·  Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
·  De onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd.
5.6.     Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.

Artikel 6.     Prijs en betaling
6.1.     Opdrachtgever betaalt Dakservice van Heijst BV het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door Dakservice van Heijst BV genoemde prijzen zijn in euro’s. In sommige gevallen wordt een aanbetaling vereist. Het aan te betalen bedrag wordt opgenomen in de Overeenkomst.
6.2.     Alle door Dakservice van Heijst BV genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
6.3.     Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 7 dagen.
6.4.     Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Dakservice van Heijst BV het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de Overeenkomst op te zeggen.
6.5.     Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door Dakservice van Heijst BV gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt Dakservice van Heijst BV Opdrachtgever een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
6.6.     Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
6.7.     Dakservice van Heijst BV kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Dakservice van Heijst BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 7.     Verplichtingen Opdrachtgever
7.1.     Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Dakservice van Heijst BV worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten.
7.2.     Indien nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst zorgt Opdrachtgever tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Opdrachtgever zorgt daarbij dat Dakservice van Heijst BV kosteloos gebruik kan maken van een geschikte bergruimte, eventueel benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.
7.3.     Opdrachtgever draagt zorg voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden en is verplicht Dakservice van Heijst BV en diens Werknemers tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.
7.4.     Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of belemmeren.
7.5.     Opdrachtgever staat Dakservice van Heijst BV toe om op het werkterrein of op schuttingen, afrasteringen af andersoortige afsluiting van locaties of gebouwen waar door Dakservice van Heijst BV werk wordt verricht, aanduidingen van de naam van Dakservice van Heijst BV en de naam van het bedrijf of reclame aan te brengen.

Artikel 8. Meerwerk
8.1.     Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
8.2.     Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. Dakservice van Heijst BV mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.
8.3.     Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de Oplevering van Diensten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.
8.4.     Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.
8.5.      Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Dakservice van Heijst BV zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Dakservice van Heijst BV stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis. Consument heeft in dat geval de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 9.     Levering en levertijd
9.1.     Door Dakservice van Heijst BV genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
9.2.     Dakservice van Heijst BV behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de benodigde goederen en apparatuur te laten afleveren bij Opdrachtgever. De gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen.
9.3.     Dakservice van Heijst BV blijft eigenaar van alle Producten totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Dakservice van Heijst BV, daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen wegens een tekortkoming.

Artikel 10.     Garantie
10.1.     Dakservice van Heijst BV staat ervoor in dat geleverde Diensten en (daaruit voortkomende) Producten of resultaten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2.     Opdrachtgever kan aanspraak maken op deze garantie, als het gebrek binnen 3 maanden na Oplevering wordt opgemerkt en de klacht direct na ontdekking van het gebrek is gemeld en de klacht door Dakservice van Heijst BV gegrond wordt geacht. Dakservice van Heijst BV zal zorgen voor een passende oplossing in de vorm van herstel of vergoeding van het door Opdrachtgever maximaal betaalde bedrag voor het betreffend onderdeel van de Overeenkomst.
10.3.     Een door Dakservice van Heijst BV, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst heeft.
10.4.     De garantie komt te vervallen indien blijkt dat Opdrachtgever niet de adviezen van Dakservice van Heijst BV heeft opgevolgd of de gebruiksaanwijzing niet heeft nageleefd.

Artikel 11.     Intellectuele Eigendomsrechten
11.1.     De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke Dakservice van Heijst BV verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij Dakservice van Heijst BV.
11.2.     Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Dakservice van Heijst BV en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 12.     Geheimhouding
12.1.     Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
12.2.    De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
12.3.     Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,00 onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding.

Artikel 13.     Aansprakelijkheid
13.1.     De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dakservice van Heijst BV.
13.2.     Dakservice van Heijst BV zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. Dakservice van Heijst BV kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.
13.3.     Oplevering van de Overeenkomst ontslaat Dakservice van Heijst BV van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken, voor zover de garantiebepaling niet opgaat.
13.4.     De totale aansprakelijkheid van Dakservice van Heijst BV voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Dakservice van Heijst BV, diens Werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van € 5.000,00.
13.5.     Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dakservice van Heijst BV aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
13.6.     Aansprakelijkheid van Dakservice van Heijst BV jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Dakservice van Heijst BV gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.
13.7.     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Dakservice van Heijst BV meldt.
13.8.     De aansprakelijkheid van Dakservice van Heijst BV met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Dakservice van Heijst BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming, en Dakservice van Heijst BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dakservice van Heijst BV in staat is adequaat te reageren.
13.9.     Opdrachtgever vrijwaart Dakservice van Heijst BV voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.
13.10.     Dakservice van Heijst BV kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien Dakservice van Heijst BV in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Dakservice van Heijst BV is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
13.11.     Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
13.12.     Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

Artikel 14.      Wijziging Algemene Voorwaarden
14.1.     Dakservice van Heijst BV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
14.2.     Wijzigingen worden bekend gemaakt via  www.dakservicevanheijst.nl , per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Dakservice van Heijst BV kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet- inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
14.3.     Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan Dakservice van Heijst BV. Dakservice van Heijst BV kan dan de wijziging heroverwegen. Indien Dakservice van Heijst BV de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.

Artikel 15.     Slotbepalingen
15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Dakservice van Heijst BV gevestigd is.
15.3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
15.4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
15.5. Dakservice van Heijst BV is gerechtigd om zijn rechten en plichten, die voortvloeien uit de Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die Dakservice van Heijst BV of de bedrijfsactiviteiten van Dakservice van Heijst BV overneemt.